វេយ្យាករណ៏ខ្មែរ នឹងល្បះ

វេយ្យាករណ៏គឺជាមេរៀនមួយដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំឡៃហ្គ័របានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងថ្នាក់ភាសាខ្មែរ។ វេយ្យាករណ៏ខ្មែរត្រូវបានចែកចេញជាច្រើនប្រភេទនឹងមានមុខងារខុសៗគ្នា ហើយក្នុងនោះដែរវេយ្យាករណ៏ខ្មែរត្រូវបានសិក្សា នឹងចងក្រង់ជាឯកសារដោយប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ។ វេយ្យាករណ៏នឹងល្បះគឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតក្នុងការនិយាយឆ្លងឆ្លើយរវៀងពាក្យនិងពាក្យ។ វេយ្យាករណ៏ខ្មែរត្រូវបានបែងចែកចេញជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចជា៖

 • នាម
 • គុណនាម
 • សព្វនាម
 • កិរិយា
 • គុណកិរិយា
 • ​ធ្នាក់
 • ឈ្នាប់
 • ឧទានស័ព្វ
 • កម្មបទ

ល្បះត្រូវបានចែកចេញជាច្រើនប្រភេទដូចជា៖

 • ល្បះទោល
 • ល្បះផ្សំ
 • ល្បះកត្តុ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *